Akynzeo - Netupitant и Palonosetron

Какво представлява Akynzeo и за какво се използва - Netupitant и Palonosetron?

Akynzeo е лекарство, използвано за предотвратяване на гадене и повръщане при възрастни пациенти с рак, лекувани с химиотерапия (терапия на рак).

Известно е, че някои видове химиотерапия предизвикват силно гадене и повръщане; Akynzeo се използва при пациенти, лекувани със силно еметогенна (повръщаща) химиотерапия на базата на цисплатин или друга умерено еметогенна химиотерапия.

Akynzeo съдържа активните съставки нетупитант и палоносетрон.

Как се използва Akynzeo - Netupitant и Palonosetron?

Akynzeo се предлага под формата на капсули, съдържащи 300 mg нетупитант и 0,5 mg палоносетрон. Пациентът трябва да приеме една капсула един час преди началото на всеки цикъл на химиотерапия.

Лекарството може да се отпусне само с рецепта.

Как действат Akynzeo - Netupitant и Palonosetron?

Двете активни съставки, съдържащи се в Akynzeo, действат, като блокират два различни механизма, участващи в предизвикването на гадене и повръщане по време на химиотерапията. и повръщане (което се случва след първите 24 часа); палоносетрон, от друга страна, блокира 5-НТЗ рецепторите в червата, които са отговорни за непосредствената фаза (която настъпва в рамките на първите 24 часа). Съдържа и двете активни съставки , Akynzeo помага за контролиране както на непосредствената, така и на забавената фаза на гадене и повръщане, които възникват след химиотерапия. Едно от активните вещества, палоносетрон, е разрешено в ЕС от 2005 г.

Какви ползи са показали Akynzeo - Netupitant и Palonosetron по време на проучванията?

В основно проучване, сравняващо Akynzeo само с палоносетрон, 90% от пациентите, приемащи Akynzeo (121 от 135), не са имали епизоди на повръщане през петте дни след започване на силно еметогенна химиотерапия в сравнение със 77% от пациентите, приемали само палоносетрон (104 от 136). Второ основно проучване разглежда ползите от Akynzeo при пациенти, получаващи умерено еметогенна химиотерапия. Приблизително 88% от пациентите, приемали Akynzeo, не са имали епизоди на повръщане в първия ден след първия курс на химиотерапия, в сравнение с 85% от пациентите, които са приемали за дни 2 до 5 цифрите са били 77% за пациентите от групата Akynzeo и 70% за тези от групата на палоносетрон.Това проучване включва 1455 пациенти и пациентите получават едновременно дексаметазон, друго антиеметично лекарство, като добавка лечение.

Какви са рисковете, свързани с Akynzeo - Netupitant и Palonosetron?

Най -честите нежелани реакции, съобщени за Akynzeo, са главоболие (наблюдавано при 3,6%от пациентите), запек (3,0%) и умора (1,2%). За пълния списък на нежеланите реакции и ограничения вижте листовката.

Защо са одобрени Akynzeo - Netupitant и Palonosetron?

Комитетът на Агенцията за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) отбелязва, че Akynzeo е ефективен за предотвратяване както на непосредствената, така и на забавената фаза на гадене и повръщане след химиотерапия и че Akynzeo има благоприятен профил на безопасност. Затова Комитетът заключава, че ползите от лекарството надвишават рисковете и препоръча да бъде одобрен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и ефективна употреба на Akynzeo - Netupitant и Palonosetron?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Akynzeo се използва възможно най -безопасно. Въз основа на този план към обобщението на характеристиките на продукта и листовката за Akynzeo е добавена информация за безопасност, включително подходящите предпазни мерки, които медицинските специалисти и пациентите трябва да спазват. Допълнителна информация може да бъде намерена в обобщението на плана за управление на риска

Повече информация за Akynzeo - Netupitant и Palonosetron

На 27 май 2015 г. Европейската комисия издава „Разрешение за употреба“ за Akynzeo, валидно в Европейския съюз. За повече информация относно терапията с Akynzeo прочетете листовката (включена в EPAR) или се консултирайте с Вашия лекар или фармацевта. Последна актуализация на това резюме: 05-2015.


Информацията за Akynzeo - Netupitant и Palonosetron, публикувана на тази страница, може да е остаряла или непълна. За правилното използване на тази информация вижте страницата Отказ от отговорност и полезна информация.


Тагове:  здраве хипертония готвейки храна